Deze website maakt gebruik van Cookies Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze site te optimaliseren. Bezoek je onze website, dan vragen we je om akkoord te gaan met deze cookies. - Privacybeleid Meer informatie Verbergen
Dealer?
016/43.33.31 - 0493/786.706
7 op 7 tot 21u
Contacteer ons
100% Gratis en Betrouwbaar

Algemene Voorwaarden www.ikdoemijnautoweg.be

INHOUDSOPGAVE

Art. 1 - Definities - begrippen
Art. 2 - Identiteit IKDOEMIJNAUTOWEG
Art. 3 - Toepasselijkheid
Art. 4 - De veiling
Art. 5 - De totstandkoming van de Verkoopsovereenkomst
Art. 6 - Levering en overdracht
Art. 7 - Kosten / Vergoeding IKDOEMIJNAUTOWEG
Art. 8 - Betaling
Art. 9 - Aansprakelijkheid van IKDOEMIJNAUTOWEG
Art. 10 - Privacy
Art. 11 - Geschillen

Artikel 1 - Definities - begrippen

1.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden in deze voorwaarden de hiernavolgende begrippen en termen in de navolgende betekenis gebruikt.

'Aanbieder' = de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en die een voertuig aanbiedt op de verkoopsite.

'Bieder' = de professionele en door IKDOEMIJNAUTOWEG aanvaarde onderneming die een bod uitbrengt op het Voertuig van de Aanbieder in het kader van de door IKDOEMIJNAUTOWEG georganiseerde veiling.

'Verkoper' = de Aanbieder die een bod voor de verkoop van zijn Voertuig heeft aanvaard.

'Koper' = de onderneming (in de zin van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft), die een bod heeft uitgebracht op het Voertuig, wat dan door de Verkoper aanvaard is.

'Website' = de website die door IKDOEMIJNAUTOWEG wordt gebruikt voor o.m. de veiling van Voertuigen.

'Voertuig' = de wagen die door de Aanbieder te koop wordt aangeboden op de Website.

'Verkoopsvereenkomst' = de bindende verkoopsovereenkomst die tot stand komt tussen de Aanbieder en Bieder ingevolge aanvaarding door de Aanbieder van het bod dat door de Bieder werd uitgebracht tijdens de door IKDOEMIJNAUTOWEG georganiseerde veiling.

'IKDOEMIJNAUTOWEG' = BVBA IKDOEMIJNAUTOWEG, met maatschappelijke zetel te Kapelstraat 80, 3212 Pellenberg, met BTW BE 0550.700.870.

2.
IKDOEMIJNAUTOWEG behoudt zich het recht voor om haar algemene verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen of aan te passen, waarbij in het kader van een bepaalde veiling van een Voertuig de algemene voorwaarden van toepassing zijn, zoals deze werden meegezonden aan de Verkoper in pdf-formaat in de e-mails die aan de Koper werden toegezonden voorafgaandelijk aan de aanvaarding van een bod en totstandkoming van de Verkoopsovereenkomst.


Artikel 2 - Identiteit IKDOEMIJNAUTOWEG

BVBA IKDOEMIJNAUTOWEG
Boterbergstraat 5, 3473 Waanrode
Tel. 016/43.33.31
BTW BE 0550.700.870
info@ikdoemijnautoweg.be


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verhouding tussen IKDOEMIJNAUTOWEG, de Aanbieder, de Bieder, de Verkoper en/of de Koper en op elke overeenkomst die tot stand komt tussen deze partijen en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt geacht te zijn aanvaard door het aanvinken van het desbetreffende vakje op het aanmeldingsformulier. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.
De Aanbieder neemt kennis dat door het aanmelden van het Voertuig op de Website een overeenkomst tot stand komt tussen de Aanbieder en IKDOEMIJNAUTOWEG, waarbij de Aanbieder erkent dat IKDOEMIJNAUTOWEG onmiddellijk na aanmelding van het Voertuig een veiling zal organiseren, overeenkomstig artikel 4 van deze voorwaarden, om te proberen een Verkoopsovereenkomst tot stand te brengen met betrekking tot het Voertuig.

De Aanbieder beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst met IKDOEMIJNAUTOWEG tot het organiseren van een veiling kan herroepen. De termijn van 14 kalenderdagen neemt een aanvang op het moment van aanmelding van het Voertuig op de Website. De Aanbieder erkent dat IKDOEMIJNAUTOWEG evenwel reeds haar diensten start en de veiling organiseert.

De totstandkoming van een Verkoopsovereenkomst, overeenkomstig artikel 5 van deze voorwaarden, betekent onherroepelijk het einde van de tussenkomst van IKDOEMIJNAUTOWEG en doet een andere contractuele verhouding ontstaan, m.n. deze tussen de Verkoper en de Koper. Gelet op de volledige uitvoering van de diensten die IKDOEMIJNAUTOWEG op verzoek van de Verkoper heeft geleverd, erkent de Verkoper dat hij zijn herroepingsrecht verliest voor wat betreft de overeenkomst die tussen IKDOEMIJNAUTOWEG en de Verkoper tot stand was gekomen (overeenkomst tot organisatie van veiling).

De Verkoper verklaart dus uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van het feit dat de overeenkomst met IKDOEMIJNAUTOWEG na de totstandkoming van de Verkoopsovereenkomst niet kan worden herroepen op basis van de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht i.v.m. verkoop of afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten.


Artikel 4 - De veiling

Van zodra een Voertuig wordt geregistreerd op de Website, wordt een kavelnummer aan de wagen toegekend door IKDOEMIJNAUTOWEG. Vanaf dat ogenblik zal een veiling worden georganiseerd door IKDOEMIJNAUTOWEG op basis van de door de Aanbieder verschafte informatie over het Voertuig. Gedurende deze veiling zullen enkel de autogegevens zichtbaar zijn, die uitsluitend door IKDOEMIJNAUTOWEG aanvaarde en professionele autoverkopers kunnen worden bekeken en waarop online door hen kan opgeboden worden tegen elkaar. Na afloop van de veiling en afsluiting van de biedingen, wordt het hoogste bod aan de Aanbieder bekend gemaakt per email.


Artikel 5 - Totstandkoming van de Verkoopsovereenkomst

Door uitdrukkelijke aanvaarding door de Aanbieder van het hoogste bod dat overeenkomstig artikel 4 van deze algemene voorwaarden aan de Aanbieder wordt overgemaakt, komt een Verkoopsovereenkomst tot stand tussen de Verkoper en de Koper met betrekking tot het aangeboden Voertuig, waarbij de Koper en Verkoper verder instaan voor alle wettelijke en contractuele verplichtingen in verband met het sluiten en de uitvoering van de Verkoopsovereenkomst. Partijen erkennen dat IKDOEMIJNAUTOWEG geen enkele verantwoordelijkheid draagt in dat verband en dat dit geen invloed heeft op de geldigheid van de door IKDOEMIJNAUTOWEG met de Aanbieder/Verkoper uitgevoerde overeenkomst.


Artikel 6 - Levering en overdracht

1.
Binnen de 48 uur na de totstandkoming van de Verkoopsovereenkomst dient de Verkoper contact op te nemen met de Koper (telefonisch of per email) om een afspraak voor de levering van het Voertuig aan de Koper te maken en verdere afspraken te maken over de verkoop van het Voertuig. De Koper zal in beginsel het Voertuig op het moment van levering onderzoeken om na te gaan of het Voertuig in overeenstemming is met de omschrijving en staat zoals deze door de Verkoper is opgegeven bij aanmelding van het Voertuig op de Website, waarbij de Koper niet gehouden is tot uitvoering van de Verkoopsovereenkomst indien zou blijken dat het Voertuig niet overeenstemt met de omschrijving en staat opgegeven door de Verkoper.

2.
Binnen de 20 dagen na de totstandkoming van de Verkoopsovereenkomst dient de Verkoopsovereenkomst in beginsel te zijn uitgevoerd, onverminderd eventuele wettelijke en/of contractuele rechten die de Verkoper zou hebben uit hoofde van de Verkoopsovereenkomst, waarmee IKDOEMIJNAUTOWEG geen uitstaans heeft.


Artikel 7 - Kosten / Vergoeding IKDOEMIJNAUTOWEG

1.
Voor de Aanbieder zijn geen kosten verbonden aan het aanmelden van een Voertuig op de Website met het oog op het organiseren van een veiling en mits uitvoering van de ev. Verkoopsovereenkomst die tot stand zou komen overeenkomstig artikel 5 is evenmin een vergoeding verschuldigd aan IKDOEMIJNAUTOWEG voor wat betreft de door IKDOEMIJNAUTOWEG geleverde diensten en de veiling.

2.
De Verkoper erkent evenwel dat van zodra een Verkoopsovereenkomst tot stand is gekomen en de Verkoopsovereenkomst uiteindelijk niet wordt uitgevoerd, IKDOEMIJNAUTOWEG recht heeft op een vergoeding voor de geleverde diensten, vergoeding die betaalbaar is door de partij die aan oorsprong ligt van de niet-uitvoering van de Verkoopsovereenkomst, ofwel door een rechtmatige beslissing om de overeenkomst alsnog niet uit te voeren ofwel door een foutieve gedraging die aan de niet-uitvoering van de Verkoopsovereenkomst ligt (vb. zoals voorzien in artikel 6, eerste lid van deze voorwaarden).

Deze vergoeding wordt bepaald op 12% van de door de Verkoper aanvaarde verkoopprijs (excl. BTW), met een minimum van € 300 (driehonderd euro). De vergoeding zal gefactureerd worden aan de partij die de vergoeding verschuldigd is en is betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Op de vergoeding is BTW verschuldigd ingeval de partij die de vergoeding dient te ontvangen BTW-plichtig is. Ingeval van laattijdige betaling, is van rechtswege een schadevergoeding van 10% van het gefactureerde bedrag verschuldigd (met een minimum van € 50) alsook een conventionele intrest gelijk aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.


Artikel 8 - Betaling

De betaling van het Voertuig gebeurt rechtstreeks door de Koper aan de Verkoper en IKDOEMIJNAUTOWEG heeft in dat verband geen enkele verplichting gelet op het feit dat IKDOEMIJNAUTOWEG enkel de veiling van het Voertuig organiseert.


Artikel 9 - Aansprakelijkheid van IKDOEMIJNAUTOWEG

1.
IKDOEMIJNAUTOWEG verschaft aan de Aanbieder, Bieder, Koper en/of Verkoper uitsluitend de toegang tot de Website en het gebruik van haar diensten. De opdracht van IKDOEMIJNAUTOWEG bestaat in het organiseren van een veiling en het ter beschikking stellen van een platform.

2.
IKDOEMIJNAUTOWEG is nooit een contractspartij bij de Verkoopsovereenkomst. Elke afspraak evenals elk geschil tussen de Koper en de Verkoper dient onderling tussen de Koper en de Verkoper te worden geregeld. IKDOEMIJNAUTOWEG kan hiervoor nooit worden aangesproken in rechte.

3.
Tenzij bij opzet of grove schuld, kan IKDOEMIJNAUTOWEG nooit aansprakelijk worden gesteld voor de door haar verleende diensten. IKDOEMIJNAUTOWEG houdt geen toezicht op en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid van gegevens of producten, de kwaliteit ervan, de echtheid, de juistheid en/of de kwaliteit van de geplaatste beelden/foto's.

4.
IKDOEMIJNAUTOWEG behoudt zich het recht voor om internetgebruikers, Aanbieders, Bieders, Kopers en/of Verkopers uit te sluiten van het gebruik van de Website in geval van wangedrag en/of misbruik.


Artikel 10 - Privacy

1.
IKDOEMIJNAUTOWEG behoudt zich het recht voor om gegevens van de aanbieders en verkopers te verzamelen, zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de Aanbieders/Verkopers worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling, als onrechtstreeks. Alle door IKDOEMIJNAUTO WEG verzamelde gegevensinformatie over gebruikers worden vertrouwelijk behandeld en gebruikers hebben steeds het recht zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens door het verzenden van een email naar info@ikdoemijnautoweg.be. Gebruikers van de Website hebben het recht op mededeling en verbetering van hun gegevens. Ingeval gebruikers van dit recht wensen gebruik te maken, moet een schriftelijke, gedateerde, ondertekende en van een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart vergezelde vraag worden gericht aan IKDOEMIJNAUTOWEG (op het adres vermeld in artikel 2 van deze voorwaarden).

2.
IKDOEMIJNAUTOWEG maakt gebruik van cookies om gegevens te bekomen van bezoeken van internetgebruikers op de Website, om op die manier informatie te verzamelen over de identiteit van bezoekers en hun surfgedrag.


Artikel 11 - Geschillen

1.
Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen IKDOEMIJNAUTOWEG en de Aanbieder, Bieder, Koper en/of Verkoper, alsook, voor zover van toepassing, op de Verkoopsovereenkomst.

2.
Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Wij helpen u graag.
Verkoop nu uw auto
Aanmelden